Ochrona funduszy klientów ze Zjednoczonego Królestwa (brytyjskich) | Bwin Party

Należy pamiętać, że zgodnie z warunkami licencyjnymi Brytyjskiej Komisji ds. Hazardu, jesteśmy zobowiązani do informowania graczy korzystających z naszych usług w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej („klienci ze Zjednoczonego Królestwa”) o poziomie ochrony obejmującej fundusze klientów ze Zjednoczonego Królestwa. Fundusze klientów trzymane są na kontach oddzielnych od kont biznesowych, lecz będą stanowić część kapitału firmy w przypadku ogłoszenia upadłości. Spełnia to warunki Komisji ds. Hazardu w zakresie segregacji funduszy klientów na poziomie podstawowym. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji: http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx. Uwaga: klienci ze Zjednoczonego Królestwa muszą potwierdzić otrzymanie tego oświadczenia. Nie zezwolimy klientom ze Zjednoczonego Królestwa na wykorzystanie żadnych środków zdeponowanych na rzecz gier hazardowych, dopóki odbiór oświadczenia nie zostanie potwierdzony w przypadku każdej z następujących sytuacji:

(i) jeśli klient ze Zjednoczonego Królestwa nie zdeponował jeszcze u nas funduszy, przy pierwszej okazji, gdy tenże klient dokona wpłaty środków w naszym systemie kasjerskim,

(ii) jeśli klient ze Zjednoczonego Królestwa zdeponował uprzednio u nas fundusze, przy następnej okazji, gdy tenże klient dokona wpłaty środków w naszym systemie kasjerskim; i

(iii) przy okazji każdej kolejnej dokonanej przez klienta ze Zjednoczonego Królestwa wpłaty, która jest pierwszą od zmiany naszego oświadczenia.

Ani firma ElectraWorks Ltd („Operator”), ani żadna część większej grupy bwin.party digital entertainment plc („Grupa”) nie posiada historii nie wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z poszczególnych transakcji hazardowych, ani zobowiązań finansowych.Dotyczy to również działań Operatora i innych firm należących do grupy na różnych terytoriach objętych licencją i prawnym pozwoleniem krajów.

Kontrola grupy

W zakresie minimalnych obowiązków, kierownictwo Grupy dokonuje comiesięcznych przeglądów działalności różnych działów operacyjnych Grupy na wszystkich rynkach, na których Grupa świadczy usługi i przyznaje środki tym działom, w których są one potrzebne.Znaczący kapitał inwestycyjny zapewniany jest nowym przedsięwzięciom, które są ściśle monitorowane w fazie rozruchu. Obawy o płynność będą natychmiast zgłaszane kierownictwu.

Grupa dopilnowuje, aby wysokość jej środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych zawsze przekraczała fundusze klientów Grupy. Na dzień 30 czerwca 2014 r. Grupa miała w posiadaniu środki pieniężne wynoszące 176,7 mln € (141,6 mln £) i niewykorzystane linie kredytowe w wysokości 43,7 mln € (35 mln £). 

Fundusze klientów w zakresie całej Grupy wynosiły w tym samym czasie w sumie 108.6 mln € (87 mln £).

Operator to firma pełniąca funkcje głównego skarbca przechowującego fundusze klientów ze Zjednoczonego Królestwa i nadwyżkowych środków pieniężnych Grupy. Operator inwestuje nadwyżki środków pieniężnych w wysokiej jakości fundusze rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe wpłaty bankowe w wiodących europejskich bankach.

Kontrola operatora

Salda bytyjskich klientów Operatora wyniosły łącznie ok. 6,7 mln € (5,35 mln £). Aby spełnić wytyczne LCCP (Warunków licencji i kodeksu praktyki), fundusze w wysokości tej kwoty muszą być umieszczone na specjalnym rachunku bankowym. Wolne środki pieniężne (różnica między saldem gotówkowym i funduszami klientów) byłyby źródłem początkowego finansowania operacyjnego, choć przewiduje się, że brytyjski rynek (jak podano w prognozach finansowych) będzie pozytywnym środowiskiem dla zysków netto i przepływu gotówki w oparciu i istniejącą bazę graczy.

Operator, jako część większej Grupy, działa na podstawie ściśle przydzielonego i zastosowanego poziomu kontroli finansowej i zarządczej. Niektóre przykłady kontroli finansowej stosowane w firmie obejmują:

  • Zarząd Operatora, a także specjalnie przydzielony zespół kierowniczy będzie na bieżąco sprawował pieczę (wprowadzał w życie i dokonywał przeglądów) nad podejmowaniem decyzji i kontrolą finansową.
  • Stopień, w jakim indywidualni pracownicy mogą dysponować wydatkami firmy jest wyraźnie określony w dokumencie dotyczącym Delegowania uprawnień. Dokument ten uwzględnia działalność firmy oraz wyszczególnia działania do konkretnych poziomów, np. agenci Biura Obsługi Klienta mogą przyznawać bonusy do poziomu wydatków, na które potrzebna jest zgoda pracownika na wyższym stanowisku.
  • Większość wydatków jest kierowana przez procesy zamówień i zleceń zakupu, które mają swój początek przed złożeniem zamówienia na dobra i usługi i śledzą przepływ wydatków w firmie. Proces ten jest w pełni zintegrowany z księgowością firmy.
  • Różne strategie, np. zarządzanie finansami i podatkami są przyjęte we wszystkich firmach Grupy w celu kontroli wszystkich aktywów Grupy.
  • Grupa posiada prężnie działający Dział Audytu Wewnętrznego, który przekazuje sprawozdania Komisji ds. Audytu i Ryzyka. Zadania obejmują nadzór nad istniejącą w firmie kontrolą finansową i operacyjną.

Termin „Fundusze klientów ze Zjednoczonego Królestwa” oznacza łączną wartość środków przetrzymywanych na rzecz brytyjskich klientów Operatora, w tym (bez ograniczeń): rozliczone środki zdeponowane przez klientów ze Zjednoczonoego Królestwa w systemie Operatora w celu opłacenia stawek w (lub opłacenia kosztów udziału w) mających nastąpić grach hazardowych, wygrane lub nagrody, które klienci ze Zjednoczonego Królestwa postanowili zatrzymać na koncie w systemie Operatora na wpłaty lub których Operator jeszcze nie wypłacił klientom ze Zjednoczonego Królestwa i wszelkie skrystalizowane, lecz jeszcze niewypłacone wynagrodzenia lojalnościowe lub inne premie. Fundusze klientów przchowywane są na kontach bankowych osobnych od naszych biznesowych kont bankowych, lecz będą stanowić część aktywów przedsiębiorstwa w przypadku niewypłacalności. Spełnia to wymogi Komisji ds. Hazardu w zakresie segregacji funduszy klienów na poziomie podstawowym.

Termin „Fundusze klientów Grupy” oznacza łączną wartość funduszy przetrzymywanych na rzecz wszystkich klientów Grupy.